Činjenice o Gradišci

Opština Gradiška nalazi se u sjeverozapadnom dijelu Republike Srpske, zahvatajući Lijevče polje i Potkozarje, sa površinom od 762 km2. Rijekom Savom na sjeveru u dužini od preko 40 km graniči se sa Hrvatskom, opštinama Novom Gradiškom i Novskom, sa istočne strane sa opštinom Srbac, sa juga najvećim dijelom sa Laktašima i djelimičpo sa banjalučkom opštinom, a sa zapada i jugozapada kozarsko-dubičkom i prijedorskom opštinom.

Na području opštine živi oko 62.000 stanovnika, a u samom gradu 18.000. Opština ima 69 sela, organizovanih u 53 mjesne zajednice.

Najveća seoska naselja su Nova Topola, G. Podgradci, Orahova i Turjak. Cijelo područje opštine je elektrificirano, a u završnoj fazi je telefonizacija seoskog područja. Sva sela su povezana sa sjedištem opštine autobuskim linijama, a iz Gradšike se svakodnevno održavaju autobuske linije prema Banja Luci, Beogradu, Novom Sadu, Subotici, Sarajevu i drugim mjestima. Gradiška je udaljena od Banja Luke 50 km, od Beograda 280 km, a od Zagreba 130 km.

Putnu mrežu čini 700 km lokalnih i regionalnnh puteva te 90 km magistralnih puteva, koji preko Gradiške vode prema istočnom djelu Republike Srpske i Banja Luci, a na sjever prema Srednjoj i Zapadnoj Evropi.

U Gradišci se nalazi i jedan od najznačajnijih međunarodnih graničnih prelaza u Republici Srpskoj za putnički i teretni saobraćaj.

Pored rijeke Save, koja je u ovom području plovna, opština je bogata i brdskim rijekama, od kojih su najveće Vrbaška, Jablanica, Jurkovica i Lubina.

Gradiška je locirana na nadmorskoj visini od 92 m, plodna lijevčanska ravnica je na prosječnoj iadmorskoj visini od 110 m, a pojedina sela u brdskom području i do 300m.

Povoljni klimatski kontinentalni uslovi i geografski položaj, veliko šumsko bogatstvo planine Kozare i Prosare, plodno Lijevče polje i dijelovi Posavine, pogodno brežuljkasto obradivo zemljište, nalazišta kamena dijabaza, bogato nalazište mermera u Prosari, plovnost rijeke Save i druge pogodnosti, uticale su na razvoj brojnih oblasti privređivanja, a prvenstveno primarne poljoprivredne proizvodnje, prehrambene i drvne industrije kao i drugih privrednih grana.