Tehnička škola

Kosovke djevojke

Telefon: 051 813 711 Website: http://www.tehnicka.gradiska.com

Naša škola, formirana Odlukom Sreskog narodnog odbora 1945. godine kao Državna stručna škola za učenike u industriji i zanatstvu, počela je sa radom 1. septembra iste godine. Bivša školska zgrada koja se nalazila u sadašnjoj Vidovdanskoj ulici je srušena 1948. godine, a škola mijenja ime u Stručna škola učenika u privredi, a već 1949. godine u Škola učenika u privredi (ŠUP). Škola je privremeno bila smještena u zgradi TP «Veletrgovina» u ulici Miloša Obilića. Šezdesetih godina izgrađen je objekat škole u sadašnjoj glavnoj ulici Vidovdanskoj, koja se i danas naziva zgradom ŠUP-a . Objekat škole je stalno dograđivan. Izgrađena je fiskulturna sala, a zatim i objekti praktikuma za izvođenje praktične nastave. Ime škole ostaje sve do kraja 1973. godine. 1.01.1974. godine po Zakonu o udruženom radu zajedno sa Gimnazijom čini školski centar. Do 1975. godine teoretska nastava se izvodila u objektu škole, a praktična nastava u starom praktikumu. Te godine škole dobija još jedan objekat za izvođenje stručno - teoretske i praktične nastave - novi praktikum. 23.05.1985. godine dobija novo ime Centar usmjerenog obrazovanja «Enver Šiljak». Novom transformacijom 1.01.1988. godine škola postaje (OOUR) Osnovna organizacija udruženog rada Mašinska i drvoprerađivačka i šumarska škola u okviru (RO) Radne organizacije srednje škole «Enver Šiljak», a sjedište je bilo u zgradi novog praktikuma. 1993. godine po Zakonu o srednjoj školi, škola se osamostaljuje pod imenom Mašinska i drvoprerađivačka škola. Škola još jednom mijenja ime 2002. godine u Tehnička škola. Od 1988. godine, kada dolazi do organizacije škole kao Osnovne organizacije udruženog rada, kompletna nastava se izvodi u zgradi novog praktikuma iako prostorni uslovi nisu zadovoljavali potrebe za 752 učenika. Da bi se nastava normalno odvijala koristili smo dio prostora u starom praktikumu, koji nije bio uslovan za izvođenje nastave. Sa prostorom smo imali problema sve do 2002. godine kada smo uz pomoć Ministarstva prosvjete Republike Srpske dogradili pet kabineta, a škola je dobila sadašnji izgled. Uz rješavanje prostora za izvođenje nastave vršeno je, a i dalje se nastavlja opremanje škole savremenim nastavnim sredstvima. Iako je radila u teškim uslovima, postizani su zavidni rezultati, a priznanje za ukupan rad 21.09.1998. godine Skupština opštine Gradiška dodijelila je školi Plaketu sa zlatnim grbom opštine. Ministarstvo prosvjete u vladi Republike Srpske, u znak priznanja za kvalitetan rad, odredilo je školske 2000/2001. godine našu školu za eksperimentalnu. U saradnji sa njemačkom vladinom organizacijom GTZ izvršena je 2008. godine obuka rukovodstva u cilju sertifikacije škole po zahtjevima standarda BAS EN ISO  9001:2000 Sistema upravljanja kvalitetom (QMS). Škola je ispunila sve zahtjeve Standarda te je  18.06.2008. godine dobila Sertifikat za sistem upravljanja prema EN ISO 9001:2000.