OGLAS za posao - Profesor razredne nastave

OPIS RADNOG MJESTA

Profesor razredne nastave – pripravnik (do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja)

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Kandidati su dužni priložiti sljedeće dokumente:

Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;
Ljekarsko uvjerenje da je radno sposoban ( prilaže samo izabrani kandidat prije zasnivanja radnog odnosa);
Uvjerenje o neosuđivanosti ( škola će za izabranog kandidata tražiti službenim putem, prije zasnivanja radnog odnosa);
Diploma o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stečeno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
Uvjerenje o državljanstvu

Dokumentacija potrebna za bodovanje prilikom utvrđivanja liste kandidata za prijem u radni odnos:
Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca.
Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja se nalaze na toj evidenciji;

Izvod iz matične knjige umrlih, za umrlog roditelja, ukoliko se radi o kandidatu bez jednog ili oba roditelja, a koji nije stariji od 26 godina života;
Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije poginulog borca;
Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;
Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida. Mole se kandidati da na Molbi tačno navedu koja dokumenta dostavljaju u prijavi.
Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjavanju uslova slati na adresu škole. (JU OŠ „Vuk Stefanović Karadžić“ Turjak, Turjak bb; 78 404 Turjak ,Gradiška)

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao ni dokumenta koja nisu ovjerena komisija neće uzeti u razmatranje.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa biće održano 20.01. 2017. godine sa početkom u 10 časova u prostorijama JU OŠ „Vuk Stefanović Karadžić“ Turjak.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.